fbpx
KunstenHuisNieuwsUncategorized

KunstenHuis en Idea kiezen voor fusie

By 26 juni 2021 No Comments

25 juni 2021

KunstenHuis De Bilt-Zeist en Regiocultuurcentrum Idea hebben de intentie uitgesproken om per 1 januari 2022 te gaan fuseren. De afgelopen maanden hebben beide organisaties onder leiding van een externe adviseur inventariserende gesprekken gevoerd over de taken en uitdagingen die zij in de toekomst voor de beide cultuurcentra zien en hoe deze door samenwerking elkaar kunnen versterken. Deze verkenning sluit aan bij de collectieve wens van de vier betrokken gemeenten (Zeist, Bunnik, Soest en De Bilt) dat de bibliotheek de transitie moet maken van uitleenpunt naar een maatschappelijk cultuurcentrum. Een fusie bleek daarbij de meest voor de hand liggende keuze. Hiermee ontstaat een krachtig en toekomstbestendig cultuurcentrum in de regio met een sterke positie op taal-, kunst en cultuureducatie, mediawijsheid, cultuurparticipatie en cultuurbeleving.

 

Complementair

De organisaties Idea en KunstenHuis kennen elkaar goed, zij delen in De Bilt en Zeist dezelfde huisvesting en werken op tal van terreinen en projecten al intensief samen. Beide organisaties werken veelal voor dezelfde doelgroepen, zoals scholen, jeugd, volwassenen en kwetsbare groepen. Idea bestaat uit zes bibliotheken in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist. In Soest maakt ook het kunstencentrum, de volksuniversiteit, het cultuurpunt, de kunstuitleen en een theater onderdeel uit van Idea. Deze laatste cultuurfuncties worden juist in De Bilt en Zeist door het KunstenHuis verzorgd. Een sterk kunstencentrum met een theater in De Bilt en met twee theaters voor amateurkunst in Zeist. Daarnaast maakt regionaal poppodium De Peppel in Zeist onderdeel uit van het KunstenHuis. Verder worden de platformen “Cultuur in De Bilt en Cultuur in Zeist” door hen gefaciliteerd.

 

Synergie

Tijdens de verkenning bleek al snel dat er veel voordelen te behalen zijn door schaalvergroting en aanbodverbreding. Middelen, kennis en medewerkers worden efficiënter besteed, waardoor ruimte ontstaat voor groei en innovatie. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van gezamenlijke educatieprojecten, met als doel kunst en taal te verankeren in het onderwijs.  Zowel Idea als KunstenHuis ontplooien diverse activiteiten in het sociaal domein, vaak met dezelfde partners. Clustering hiervan leidt tot een grotere toegankelijkheid en een sterker aanbod voor kwetsbare groepen. Zo ontstaan crossovers tussen educatieve en cultureel-maatschappelijke disciplines. Deze visie van een versnelde transitie van uitleenpunt naar maatschappelijke en culturele onderneming  sluit geheel aan bij de gevoerde gesprekken met de vier gemeenten over de toekomst van de bibliotheek.

 

Traject

Tijdens de gesprekken tussen de directies en toezichthouders bleken veel overeenkomsten en overlappingen te bestaan, naast de gebieden waarop Idea en KunstenHuis nu al veel samenwerken. In werkgroepen met medewerkers uit beide organisaties werden de mogelijkheden voor samenwerking nader verkend. Ook zij zijn positief over de vele mogelijkheden en kansen die het bundelen van de krachten met zich meebrengt. Het verkenningstraject vond plaats in goed overleg met de ambtenaren en wethouders van de vier betrokken gemeenten. Op 16 juni hebben de toezichthouders groen licht gegeven om het fusietraject in gang te zetten. Begin 2022 zal worden gestart met de integratie van beide instellingen, een traject dat medio 2023 moet worden afgerond.

 

Landelijke trend

Met de fusie volgen de twee organisaties een landelijke trend. Er zijn inmiddels al veel voorbeelden van bundeling van cultuuraanbod in één sterk cultuurcentrum, met name kunstencentra samen met bibliotheken, theaters en poppodia. De bibliotheek fungeert meer en meer als laagdrempelige ontmoetingsplek, als centrum voor het verkrijgen en uitwisselen van kennis en informatie, voor de ondersteuning van nieuwe en bestaande bewoners op gebied van taal- en digi-vaardigheid en mediawijsheid. De kunstencentra, met de expertise in de kunstdisciplines muziek, dans, theater en beeldende kunst brengen beleving en stimuleren de creatieve ontwikkeling. De cultuurcentra nieuwe stijl zijn de ‘huiskamer’ van de stad of van de gemeenten, een bruisende en toegankelijke plek voor een leven lang leren met taal, media, kennis en kunst en cultuur.

Meer informatie: mail naar info@kunstenhuis.nl