Algemene voorwaarden

Laatste update: 8 juni 2021

A. Inschrijven

 1. Inschrijven voor cursussen kan gedurende het hele jaar; dit kan via een KunstenHuis account op de website of via een inschrijfformulier verkrijgbaar bij onze locaties in De Bilt en Zeist.
 2. Door inschrijving op een cursus ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en ga je de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld aan.
 3. Inschrijving van kinderen en jongeren tot 18 jaar verloopt via het account van de ouder/voogd.
 4. Inschrijving is alleen mogelijk indien de financiële verplichtingen uit voorafgaande seizoenen (voor de cursist en zijn/haar gezinsleden) vervuld zijn.
 5. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing op een gewenste cursus niet meer mogelijk is, krijg je daarvan bericht.
 6. De inschrijving is pas definitief nadat je een bevestiging van plaatsing hebt ontvangen.
 7. Lesdagen en -tijden van individuele muziek/zanglessen worden door de betreffende docent met de ingeschreven cursisten/ouders afgesproken.
 8. Voor danscursussen geldt een doorlopende inschrijving. Dit betekent dat een inschrijving automatisch wordt verlengd, tenzij voor 1 augustus schriftelijk wordt opgezegd voor het volgende cursusseizoen. Opzeggingen worden niet in behandeling genomen als deze mondeling of via docent worden doorgegeven.

B. Proeflessen

 1. Als je nog niet zeker weet of je voor de juiste cursus kiest, dan kun je een proefles volgen (mits de cursus nog niet vol is).
 2. Opgeven voor een proefles kan via het formulier op onze website.
 3. Het volgen van een proefles is gratis. Meer dan één proefles per jaar gaat in overleg met het bureau van het KunstenHuis (info@kunstenhuis.nl).

C. Wijzigingen

 1. Tijdens het cursusseizoen overstappen naar een andere cursus in groepsverband kan één keer zonder administratieve kosten, onder bijbetaling van eventuele meerkosten aan cursusgeld. Restitutie van het cursusgeld van de cursus waarvan je bent overgestapt, is niet mogelijk. Voor elke extra overstap wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Wijzigingen dien je schriftelijk te melden aan het bureau van het KunstenHuis (info@kunstenhuis.nl); dit kan niet via de docent.
 3. Overstappen van en naar een andere individuele muziek/zangles is mogelijk in overleg.
 4. Inschrijvingen op een cursus zijn eventueel overdraagbaar na overleg met of afdelingshoofd.

D. Opzeggen

A. Jaarcursussen

Een jaarcursus is een cursus die uit minimaal 24 lessen bestaat. Het tussentijds opzeggen van jaarcursussen, met gedeeltelijke restitutie, is alleen mogelijk in de volgende gevallen:

 1. voor leerlingen tot en met 5 jaar kan gezien de jonge leeftijd tussentijds worden opgezegd;
 2. bij dwingende medische redenen waardoor het volgen van lessen niet meer mogelijk is – hiervoor kan naar een doktersverklaring worden gevraagd;
 3. bij verhuizing naar een andere gemeente waardoor de cursuslocatie niet meer te bereizen valt binnen 30 autominuten;
 4. voor dansleerlingen (waar een doorlopend lidmaatschap geldt) kan tussentijds worden opgezegd, met in achtneming van een maand opzegtermijn, wanneer er een jaar danslessen is gevolgd.

De opzegging dient schriftelijk te geschieden via het bureau van het KunstenHuis (info@kunstenhuis.nl); dit kan niet via de docent. Bij niet tijdige opzegging wordt de inschrijving geacht te zijn verlengd.

De opzegtermijn start de eerste dag van de volgende kalendermaand na binnenkomst van de e-mail.

Aanvragen voor restitutie worden niet in behandeling genomen als deze mondeling of via docent worden doorgegeven.

In alle gevallen wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien het resterende bedrag meer dan € 25,- bedraagt, vindt er terugbetaling plaats.

 

B. Urenkaarten

Voor individuele muzieklessen is het mogelijk een urenkaart aan te schaffen voor 3 of 6 uur. Hierbij worden de uren in overleg met de docent ingedeeld. Een urenkaart is één seizoen geldig. Wanneer er gestart is met de kaart is het gehele cursusgeld verschuldigd, ook wanneer je besluit voortijdig te stoppen of de uren niet vol te maken.

 

C. Kortlopende activiteiten

KunstenHuis organiseert ook kortlopende activiteiten, zoals korte cursussen (maximaal 15 lessen), workshops, masterclasses, vakantie/zomeraanbod, lezingen enzovoort. Hierbij is een inschrijving voor de gehele activiteit/cursus.

Tot een week voor aanvang van de activiteit/cursus kan kosteloos geannuleerd worden, daarna is het gehele cursus/deelnamegeld verschuldigd, ook wanneer je besluit voortijdig te stoppen of niet deel te nemen.

E. Uitval van lessen

 1. Bij uitval van lessen door ziekte van de docent wordt zoveel mogelijk getracht de docent te vervangen of de les op een later tijdstip in te laten halen.
 2. Als je door ziekte of om andere reden niet kunt deelnemen aan een les verzoeken wij je om je voor aanvang van de les af te melden. Dit kan via het afmeldformulier op de website.
 3. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of op het inhalen van de les op een ander moment.
 4. Lessen die uitvallen wegens calamiteiten, zoals extreme weersomstandigheden, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van het KunstenHuis liggen, worden niet ingehaald. Restitutie van cursusgeld bij calamiteiten is niet mogelijk. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan het KunstenHuis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend wordt verstaan staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek,  storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.
 5. KunstenHuis is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

F. Betaling van het cursusgeld

 1. Betaling vindt plaats via een door jou verleende machtiging tot incasso: ineens of in maandelijkse termijnen. Indien je liever per factuur betaalt, kun je hiervoor contact opnemen met de afdeling financiën van het KunstenHuis via financien@kunstenhuis.nl.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier dan wel machtiging via het inschrijfformulier op de website machtig je stichting KunstenHuis De Bilt-Zeist om het lesgeld van jouw rekening af te schrijven.
 3. De factuur wordt uiterlijk de 15e van de maand per mail toegezonden. De automatische incasso van de totaal- of termijnfactuur vindt plaats rond de 25e van de maand.
 4. Bij niet tijdige betaling geldt het volgende:
 • Is de betaling na de betalingstermijn van 14 dagen niet ontvangen of is de automatische incasso niet gelukt, dan volgt een betalingsverzoek.
 • Na het verlopen van de termijn van het betalingsverzoek volgt een aanmaning verhoogd met € 2,50 herinneringskosten.
 • Na het verlopen van de termijn van de aanmaning volgt een laatste aanmaning verhoogd met € 5,00 herinneringskosten.
 • Na het verlopen van de termijn van de laatste aanmaning volgt een formele ingebrekestelling verhoogd met € 7,50 aanmaningskosten.
 • Mocht je in gebreke blijven, dan wordt de vordering overgedragen aan de Nederlandse Incassodienst. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen voor jouw rekening komen.

5.  Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen ontzegd  worden.

6. Indien je vragen of opmerkingen hebt over een door ons toegezonden factuur of wanneer een betalingsregeling wilt treffen, kun je contact opnemen met de debiteurenadministratie via debiteuren@kunstenhuis.nl.

G. Tarieven en kortingen

 1. In de cursusroosters staan de tarieven vermeld, deze zijn als PDF gepubliceerd op de website.
 2. Gepubliceerde tarieven zijn consumentenprijzen, inclusief BTW (voor zover van toepassing).
 3. Bij later instromen op een cursus wordt het aantal nog te volgen lessen in rekening gebracht.
 4. Bij de beeldende cursussen voor kinderen en de basis teken/schildercursussen zijn de prijzen inclusief een bijdrage voor standaardmateriaal. Verder zijn de genoemde prijzen exclusief materiaal, bakkosten (boetseren e.d.), les- en studieboeken en modelkosten. De modelbijdrage (in het cursusrooster met M gemarkeerd) wordt aan het begin van de cursus in de les afgerekend. De bakkosten worden per ovengebruik afgerekend.
 5. Materialen, gereedschappen, kleding en/of schoeisel worden in overleg met de docent aangeschaft.

Gezinskorting

Voor alle jaarcursussen kan een korting van 5% verleend worden, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Minimale afname van 2 jaarcursussen per gezin/beheerder.
 • Inschrijving dient plaats te vinden vóór 1 oktober 2021.
 • Korting geldt vanaf € 500,-.

Verenigingskorting

Leden van muziekverenigingen en koren in de gemeente Zeist en De Bilt komen in aanmerking voor 15% korting over het lesgeld van individuele muziek/zanglessen.

Dans- en theaterkorting

Voor theater- en danscursussen geldt: bij het volgen van een 2e, 3e of 4e cursus in dezelfde discipline (ofwel theater ofwel dans) geldt een korting van 25% op het lesgeld.

U-Pas

Het saldo van de U-pas (indien gekregen van de gemeente De Bilt) kan worden gebruikt om (een deel) van het cursusgeld te voldoen. Let op: je dient hiervoor een kopie van de meest recente pas mee te sturen met jouw inschrijving. Indien de kopie niet toegevoegd is bij inschrijving, kan de korting niet verleend worden en zullen we het gehele lesgeld in rekening brengen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Voor financiële ondersteuning voor kinder- en jongerencursussen kun je een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Stichting Leergeld

Wanneer je woonachting bent in de Gemeente De Bilt en de bijdrage van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het U-Pas saldo zijn ontoereikend, dan kan een aanvraag voor bijdrage worden ingediend bij Stichting Leergeld.

Dubbele kortingen worden niet verleend, de meest gunstige korting wordt toegepast.

H. Overige

De directie van de stichting behoudt zich het recht voor om:

 • geprogrammeerde cursussen te annuleren bij onvoldoende deelnemers;
 • andere dan de vermelde docenten in te zetten;
 • het cursusgeld tussentijds voor nieuwe inschrijvingen aan te passen;
 • bij dwingende redenen de aanvangstijden te wijzigen.

Plaatsing individuele muziek/zanglessen

Ingeschreven leerlingen krijgen bericht van de docent om een lestijd af te spreken. Voor zover het lesrooster het toelaat worden ook gedurende het seizoen leerlingen (bij)geplaatst. Toegang tot de lessen is pas mogelijk als een volledige inschrijving is ontvangen.

WA verzekering

Voor schade aan lijf en goed ten gevolge van een verblijf in de gebouwen van het KunstenHuis buiten het leslokaal is het bestuur niet aansprakelijk. Voor ongelukken tijdens de lestijd en samenhangende met het in opdracht van de docent beoefenen van de lesstof is het KunstenHuis, met inachtneming van de gebruikelijke voorwaarden, verzekerd.

Uitsluiting van deelname bij wangedrag

Bij blijk van ongeoorloofd gedrag of misbruik van materiaalkaarten kan een deelnemer/cursist de toegang tot een cursus/les worden ontzegd, zonder restitutie van het lesgeld.

Klachten

Met vragen over de inhoud en de organisatie van de lessen kun je je in eerste instantie wenden tot de betreffende docent of afdelingshoofd. Voor klachten van elke aard kun je terecht bij de directeur. In dat geval verzoeken wij de klacht schriftelijk of per mail mede te delen via Postbus 327, 3700 AH Zeist of info@kunstenhuis.nl.

I. Privacy

Op 25 mei 2018 is er met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het een en ander veranderd op het gebied van communicatie en opslag van persoonlijke informatie. Om te voldoen aan deze wetgeving hebben wij ons privacy statement gepubliceerd. Deze kan worden geraadpleegd via onze website. Bij inschrijving bij het KunstenHuis ga je hiermee akkoord.